Nguyễn Hoài Trung
 • Nguyễn Hoài Trung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng tổ xã hội
 • 0985.040.747
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Vũ Thế Long
 • Vũ Thế Long
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Trưởng Tổ Dữ Liệu
 • 01663.697.697
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Hoàng Nam
 • Nguyễn Hoàng Nam
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01698.680.999
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Hồ Đình Tuấn
 • Hồ Đình Tuấn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó BT Đoàn Trường
 • 0962.451.194
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Trần Thị Xuân
 • Trần Thị Xuân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 01699.767.600
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Lê Thị Thu
 • Lê Thị Thu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó tổ xã hội
 • 01656.345.688
 • lethithu1980@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đoàn TNCS - Đội TNTP
 • 0978.330.198
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Chủ Tịch Công Đoàn
 • 01657.000.008
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Ánh Ngọc
 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0973.042.042
 • nguyenthianhngoc552@gmail.com
Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó tổ tự nhiên
 • 01658.106.252
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Trần Thị Nhiệm
 • Trần Thị Nhiệm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0987.283.014
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Len
 • Nguyễn Thị Len
 • Tổ Chuyên Môn
 • TKHĐ
 • 0974.698.494
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Chu Thị Hường
 • Chu Thị Hường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0967.665.370
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Đặng Thị Thảo
 • Đặng Thị Thảo
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 0977.443.383
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Lam
 • Nguyễn Thị Lam
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0976.459.905
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Hoàng Thị Hòa
 • Hoàng Thị Hòa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 01659.175.689
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong